KSZD

Графици/статистика

1086
поднесени претставки
661
донесени одлуки по претставки
154
утврдени случаи на дискриминација
418
случаи на неутрврдена дискриминација
Skip to content