KSZD

Одлуки и мислења

 1. Претставка бр. 0802-117_од 22.10.19 |
 2. Претставка бр. 0801-224 од 07.07.21 |
 3. Претставка бр. 0801-226 од 07.07.21 |
 4. Претставка бр.  0801-278 од 07.07.21|
 5. Претставка бр.  0801-119 од 09.07.21 |
 6. Претставка бр. 0801-243 од 09.07.21 |
 7. Претставка бр. 0801-257 од 12.07.21 |
 8. Претставка бр. 0801-247 од 13.07.21 |
 9. Претставка бр. 0801-18 од 15.07.21 |  
 10. Претставка бр. 0801-225 од 15.07.21  |
 11. Претставка бр. 0801-285 од 15.07.21 |
 12. Претставка бр. 0801-227 од 16.07.21 |
 13. Претставка бр. 0801-273 од 22.07.21 |
 14. Претставка бр.0801-19 од 26.07.21 |
 15. Претставка бр. 0801-28 од 26.07.21 |
 16. Претставка бр. 0801-133 од 02.08.21 |
 17. Претставка бр. 0801-302 од 03.08.21 |
 18. Претставка бр. 0801-139 од 05.08.21 |
 19. Претставка бр. 0801-232 од 09.08.21|
 20. Претставка бр. 0801-233 од 16.08.21 |
 21. Претставка бр. 0801-228 од 19.08.21 |
 22. Претставка бр. 0801-149 од 23.08.21 |
 23. Претставка бр. 0801-147 од 30.08.21 |
 24. Претставка бр. 0801-264 од 30.08.21 |
 25. Претставка бр. 0801-136 од 01.09.21 |
 26. Претставка бр. 0801-231 од 13.09.21 |
 27. Претставка бр. 0801-282 од 28.09.21 |
 28. Претставка бр. 00801-306 od 08.10.21 |
 29. Претставка бр. 0801-280 од 15.10.21 |
 30. Претставка бр. 0801-111 од 15.10.21 |
 31. Претставка бр.0801-255 од 29.10.21 |
 32. Претставка бр. 0801-376 od 11.11.21 |
 33. Претставка бр. 0801-318 од 15.11.21 |
 34. Претставка бр. 0801-389 од 16.11.21 |
 35. Претставка бр. 0801-278 од 22.11.21 |
 36. Претставка бр. 0801-284 од 29.11.21 |
 37. Претставка бр. 0801-37-од-01.12.21 |
 38. Претставка бр. 0801-416 od 03.12.21 |
 39. Претставка бр. 0801-265 од 09.12.21 |
 40. Претставка бр. 0801-439 од 10.12.21 |
 41. Претставка бр. 0801-312 од 13.12.21 |
 42. Претставка бр. 0801-468 од 17.12.21 |
 43. Претставка бр. 0801-473 od 17.12.21 |
 44. Претставка бр. 0802-475 od 20.12.21 |
 45. Претставка бр. 0801-230 ОД 22.12.21 |
 46. Претставка бр. 0801-172 од 23.12.21 |
 47. Претставка бр. 0801-259 од 24.12.21 |
 48. Претставка бр. 0801-361 od 20.01.22 |
 49. Претставка бр. 0802-37_5 од 20.01.22 |
 50. Претставка бр. 0802-40_5 од 20.01.22 |
 51. Претставка бр. 08-478 од 27.01.22 |
 52. Претставка бр. 0802-458_1 од 27.01.22 |
 53. Претставка бр. 0802-82_6 од 03.02.22 |
 1. Претставка бр. 0801-3 од 21.06.21 |  
 2. Претставка бр.0801-128 od 21.06.21  |
 3. Претставка бр.0801-58 од 23.06.21 |  
 4. Претставка бр. 0801-260 од 07.07.21 |
 5. Претставка бр.0801-262 од 09.07.21  |
 6. Претставка бр. 0801-293 од 09.07.21 |
 7. Претставка бр. 0801-309 од 09.07.21 |
 8. Претставка бр.0801-91 од 12.07.21 |  
 9. Претставка бр. 0801-142 od 26.07.21 |
 10. Претставка бр. 0801-27 од 27.07.21 |  
 11. Претставка бр. 0801-234 од 28.07.21 |
 12. Претставка бр. 0801-94 од 03.08.21 |  
 13. Претставка бр. 0801-126 од 04.08.21 |  
 14. Претставка бр. 0801-7 од 06.08.21 |  
 15. Претставка бр. 0801-2 од 11.08.21 |  
 16. Претставка бр. 0801-304 од 12.08.21 |  
 17. Претставка бр. 0801-317 од 16.08.21 |  
 18. Претставка бр. 0801-104 од 19.08.21 |  
 19. Претставка бр. 0801-276 од 24.08.21 |  
 20. Претставка бр. 0801-312 од 25.08.21|  
 21. Претставка бр. 0801-132 od 26.08.21|  
 22. Претставка бр. 0801-156 од 28.08.21|  
 23. Претставка бр. 0801-123 од 02.09.21|  
 24. Претставка бр. 0801-277 од 9.9.21 |  
 25. Претставка бр. 0801-173 од 17.09.21 |  
 26. Претставка бр. 0801-201 од 08.10.21 |  
 27. Претставка бр. 0801-269 od 13.10.21 |  
 28. Претставка бр. 0801-182 od 13.10.21 |  
 29. Претставка бр. 0801-85 od 13.10.21 |  
 30. Претставка бр. 0801-225 од 15.10.21|  
 31. Претставка бр. 0801-330 od 20.10.21|  
 32. Претставка бр. 0802-371 од 08.11.21|  
 33. Претставка бр. 0801-287 од 16.11.21 |  
 34. Претставка бр. 0801-254 од 22.11.21|  
 35. Претставка бр. 0801-257 од 24.11.21 |  
 36. Претставка бр. 0801-336 од 25.11.21|  
 37. Претставка бр. 0801-389 од 01.12.21 |  
 38. Претставка бр. 0801-37 од 01.12.21  |  
 39. Претставка бр. 0801-429 od 06.12.21  |  
 40. Претставка бр. 0801-328 од 13.12.21 |  
 41. Претставка бр. 0801-404 од 23.12.21 |  
 42. Претставка бр. 0801-431 23.12.21 |  
 43. Претставка бр. 0801-188 од 29.12.21 |  
 44. Претставка бр. 0802-35_4 од 20.01.22 |  
 45. Претставка бр. 0801-83 od 02.02.22 |  
 1. Претставка бр. 0801-83 од 25.05.21 |  
 2. Претставка бр. 0801-207 од 25.05.21 |
 3. Претставка бр. 0801-173 од 25.05.21 |
 4. Претставка бр. 0801-176 од 25.05.21 |
 5. Претставка бр.  0801-178 од 25.05.21 |
 6. Претставка бр. 0801-181 од 25.05.21 |
 7. Претставка бр. 0801-61 од 26.05.21 |
 8. Претставка бр. 0801-45 од 26.05.21  |
 9. Претставка бр.0801-32 од 26.05.21  |
 10. Претставка бр. 0801-1754 од 26.05.21 |
 11. Претставка бр. 0801-157 од 26.05.21 |
 12. Претставка бр. 0801-172 од 26.05.21 |
 13. Претставка бр. 0801-205 од 26.05.21 |
 14. Претставка бр. 0801-254 од 26.05.21 |
 15. Претставка бр. 0801-228 од 28.05.21 |
 16. Претставка бр. 0801-303 од 28.05.21 |
 17. Претставка бр. 0801-171 од 28.05.21  |
 18. Претставка бр. 0801-323 од 28.05.21 |
 19. Претставка бр. 0801-1849 од 28.05.21 |
 20. Претставка бр. 0801-139 од 02.06.21 |
 21. Претставка бр. 0801-175 од 02.06.21 |
 22. Претставка бр. 0801-180 од 02.06.21 |
 23. Претставка бр. 0801-1 од 03.06.21  |
 24. Претставка бр.0801-5 од 03.06.21  |
 25. Претставка бр. 0801-13 од 03.06.21 |
 26. Претставка бр. 0801-174 од 03.06.21 |
 27. Претставка бр. 0801-179 од 03.06.21 |
 28. Претставка бр. 0801-206 од 03.06.21  |
 29. Претставка бр. 0801-239 oд 09.06.2021  |
 30. Претставка бр. 0801-281 од 17.06.21 |
 31. Претставка бр.  0801-314 од 17.06.21 |
 32. Претставка бр. 0801-120 од 08.07.21 |
 33. Претставка бр. 0801-53 од 09.07.21 |
 34. Претставка бр.0801-21 од 09.07.21 |
 35. Претставка бр. 0801-222 од 09.07.21 |
 36. Претставка бр. 0801-38 од 13.07.21 |
 37. Претставка бр. 0801-292 од 14.07.21 |
 38. Претставка бр. 0801-299 од 19.07.21 |
 39. Претставка бр. 0801-138 од 05.08.21  |
 40. Претставка бр. 0801-177 од 06.08.21  |
 41. Претставка бр. 0801-194 од 11.08.21 |
 42. Претставка бр. 0801-261 од 13.08.21  |
 43. Претставка бр. 0801-222 од 19.08.21  |
 44. Претставка бр. 0801-223 од 23.08.21 |
 45. Претставка бр. 0801-250 од 09.09.21 |
 46. Претставка бр. 0801-241 од 09.09.21 |
 47. Претставка бр. 0801-286 од 13.10.21  |
 48. Претставка бр. 0801-321 од 28.10.21  |
 49. Претставка бр. 0801-375 од 16.11.21  |
 50. Претставка бр. 0801-435 од 15.12.21  |
 51. Претставка бр. 0801-279 од 23.12.21  |
 52. Претставка бр. 0801-34 od 20.01.22  |
 53. Претставка бр. 0802-80_5 од 02.02.22  |
 1. Општа препорака со цел унапредување на правото на заштита и пристапот имунизација на лицата со попреченост во услови на пандемија |
 2. Општа препорака за унапредување и заштита на човековите права и достоинство на осудените лица со попреченост и почитување на нивниот физички и ментален интегритет за време на издржувањето на казните во казнено-поправни установи и казненопоправните домови |
 3. Општа препорака за имплементација на одредбите содржани во Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во соодветното домашно законодавство со цел да се обезбеди и промовира остварувањето на човековите права и слободи на сите лица со попреченост без каква било дискриминација врз основа на попреченост |
 4. Општа препорака со која и се препорачува на Државната изборна комисија во најкус можен рок да ги преземе сите потребни дејствија во насока на обезбедување на пристапност и соодветно приспособување на гласачките места, со што ќе се овозможи еднаков пристап на лицата со физичка попреченост до и во гласачките места ширум земјата |
 5. Општа препорака со која се препорачува на локалната самоуправа да обезбеди еднаков пристап до вода до сите граѓани со особен фокус на ромската етничка заедница
 6. Општа препорака за отстранување на сегрегација во основното образование со особен фокус на ученици Роми
Skip to content