KSZD

Општи препораки

  1. Општа препорака со цел унапредување на правото на заштита и пристапот имунизација на лицата со попреченост во услови на пандемија |
  2. Општа препорака за унапредување и заштита на човековите права и достоинство на осудените лица со попреченост и почитување на нивниот физички и ментален интегритет за време на издржувањето на казните во казнено-поправни установи и казненопоправните домови |
  3. Општа препорака за имплементација на одредбите содржани во Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во соодветното домашно законодавство со цел да се обезбеди и промовира остварувањето на човековите права и слободи на сите лица со попреченост без каква било дискриминација врз основа на попреченост |
  4. Општа препорака со која и се препорачува на Државната изборна комисија во најкус можен рок да ги преземе сите потребни дејствија во насока на обезбедување на пристапност и соодветно приспособување на гласачките места, со што ќе се овозможи еднаков пристап на лицата со физичка попреченост до и во гласачките места ширум земјата |
  5. Општа препорака со која се препорачува на локалната самоуправа да обезбеди еднаков пристап до вода до сите граѓани со особен фокус на ромската етничка заедница
  6. Општа препорака за отстранување на сегрегација во основното образование со особен фокус на ученици Роми
  7. Општа препорака со која им се препорачува на Министерство за oбразование и наука и Управата за извршување на санкции да обезбедат системски, одржлив и континуиран пристап до задолжително образование на сите осудени лица на кои им е изречена заводска воспитна мерка- упатување во воспитно-поправен дом, за време на извршување на казната затвор или заводската мерка 
  8. Општа препорака со кој им се препорачува на Управата за извршување на санкции и другите релевантни органи да обезбедат еднакво остварување на правото на прогесирање во установите на казнетиот систем на сите осудени лица без разлика на нивниот пол
  9. Општа препорака за бесплатен јавен превоз за студентите во приватните универзитети
  10. Oпшта препорака за измени и дополнувања на Законот за здравствено осигурување за отстранување нееднаков третман кон индивидуалните земјоделки во остварување на право на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство и привремена спреченост за работа поради болест
Skip to content