KSZD

Графици/статистика

1135
поднесени претставки
718
донесени одлуки по претставки
154
утврдени случаи на дискриминација
418
случаи на неутрврдена дискриминација
Skip to content