KSZD

Графици/статистика

951
поднесени претставки
603
донесени одлуки по претставки
154
утврдени случаи на дискриминација
418
случаи на неутрврдена дискриминација
Skip to content