KSZD

Постапка за пријавување на дискриминација

Претставка за дискриминација до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација може да се поднесе на повеќе начини – електронски, по пошта и лично во просториите на КСЗД.

  1. За да поднесете претставка по електронски пат, пополнете го формуларот во делот „Пријави дискриминација“ на нашата веб страница. 
  2. Претставка по електронски пат може да се поднесе и на email адресата: contact@kszd.mk. Претставката треба да ги содржи следниве битни елементи – податоци за подносителот, податоци за лицето против кого се поднесува претставката, околностите и фактите врз кои се темели претставката, податоци за правните дејства што претходно ги вложил подносителот, доколку ги има и потпис на подносителот.

Пополнетиот урнек испратете го пошта на адреса: Даме Груев бр.1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Претставка за извршена дискриминација може да поднесете и лично во просториите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација кои се наоѓаат на улица Даме Груев бр.1 во Скопје. Постапката лично може да се поднесе усно или пак со пополнување на урнекот.

Skip to content