KSZD

Втор состанок на Управниот комитет на проектот „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“ – одржан во Скопје

Вториот состанок на Управниот комитет за проектот „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“, ја покажа критичната улога на партнерството и соработката во образовните реформи во Северна Македонија. Состанокот обедини претставници од клучните образовни институции, вклучително и различни владини тела и Советот на Европа, за заеднички да ги насочат целите на проектот.

Овој собир беше обележан со сеопфатен преглед на активностите на проектот во текот на изминатата година, прикажувајќи стратешки и напреден пристап кон образовните реформи. Дискусиите се фокусираа и на достигнувањата од минатото и на амбициозните планови поставени за иднината, што ја одразуваат длабоката посветеност за континуирано подобрување и иновации во образовниот сектор.

Една од фокусните точки на состанокот беше презентацијата на нацрт-извештајот за мапирање. Овој значаен документ ја оценува имплементацијата на Стратегијата за образование 2018 – 2025 година, обезбедувајќи витален увид во успесите и предизвиците на проектот. Наодите од извештајот се клучни за обезбедување усогласување на проектот со националните образовни стратегии и цели.

Клучен белег беше посветениот фокус на родовата еднаквост во образованието во Северна Македонија. Овој сегмент од состанокот ја истакна посветеноста на проектот за интегрирање на критичните елементи како што се родовите перспективи во образовните практики. Структурата на состанокот, промовирајќи отворени дискусии и повратни информации, овозможи динамична средина на колективен ангажман и дијалог меѓу сите учесници.

На средбата беше истакната и важноста од активен ангажман со клучните невладини чинители во областа на граѓанското образование. Овој дострел беше клучен во разбирањето на различните перспективи и решавањето на различните потреби во образовниот сектор. Тој претставува холистички пристап кон образовните реформи, признавајќи го вредниот придонес и на владините и на невладините субјекти во обликувањето на поинклузивен и поефективен образовен систем.

Како заклучок, вториот состанок на Управниот комитет во Северна Македонија беше повеќе од обична административна седница. Тоа беше демонстрација на моќта на партнерството и соработката во потрагата по образовна извонредност. На средбата беше истакната критичната работа што се прави за унапредување на образованието во Северна Македонија, преку стратешко планирање, родово инклузивни политики и широк ангажман на засегнатите страни, поставувајќи цврста основа за иден напредок во образовниот пејзаж. Проектот „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“ го спроведува Советот на Европа, а финансиран од Германија, во соработка со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. Проектот ќе трае од декември 2022 година до ноември 2025 година.

Leave a Reply

Skip to content