KSZD

Графици/статистика

1178
поднесени претставки
802
донесени одлуки по претставки
155
утврдени случаи на дискриминација
418
случаи на неутрврдена дискриминација
Skip to content