KSZD

Rreth KSZD

Komisioni i  Parandalimit dhe i  Mbrojtjes nga Diskriminimi është organ i pavarur që funksionon në përputhje me kompetencat e përcaktuara me Ligjin për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. Për të realizuar kompetencat e saj, për të afirmuar të drejtat e njeriut në shoqëri dhe për të krijuar besueshmëri, KPMD-ja ka krijuar vizionin dhe misionin e mëposhtëm:

VIZIONI

Komisioni i Parandalimit dhe i  Mbrojtjes nga Diskriminimi është shtytës i ndryshimeve pozitive për barazi thelbësore, promovimin e të drejtave të njeriut dhe eliminimin e të gjitha llojeve të diskriminimit që gëzon besim të madh te qytetarët.

MISIONI

Komisioni i Parandalimin dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi është organ i pavarur, profesional, efektiv dhe efikas, proaktiv, transparent dhe i aksesueshëm që u përgjigjet nevojave të qytetarëve për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të tyre.

 1. Vesna Bendevska, Kryetare | kontakt: bendevska@kszd.mk
 2. Limko Bejzaroski, Аnëtar | kontakt: bejzaroski@kszd.mk
 3. Kire Vasilev, Аnëtar | kontakt: vasilev@kszd.mk
 4. Irfan Deari, Аnëtar | kontakt: deari@kszd.mk
 5. Igor Jadrovski, Аnëtar | kontakt: jadrovski@kszd.mk
 6. Ismail Kamberi, Anëtar | kontakt: kamberi@kszd.mk
 1. Nikolina Toshanova, Udhëheqëse e Sektorit për Çështje Administrative dhe Financiare | tosanova@kszd.mk
 2. Danica Zeçeviq Micevski, Udhëheqëse e Njësisë për Çështje Administrative, Sektori për Çështje Administrative dhe Financiare | z.micevski@kszd.mk
 3. Sevgi Idriz Muratoglu, Këshilltare për Parandalimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit në Njësinë për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Promovimin e Parimit të Barazisë, Sektori për Mbrojtjen dhe Parandalimin e Diskriminimit | muratoglu@kszd.mk
 4. Ljupka Serafimovska, bashkëpunëtore e re – kontabiliste, në Njësinë për Çështje Financiare, Sektori për Çështje Administrative dhe Financiare | serafimovska@kszd.mk
 5. Mirsad Arifi, Bashkëpunëtor i Ri për Promovimin e Parimit të Barazisë, në Njësinë për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi dhe Promovimi i Parimit të Barazisë në Sektorin për Mbrojtjen dhe Parandalimin e Diskriminimit | arifi@kszd.mk
Skip to content