KSZD

За КСЗД

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е самостоен и независен орган кој работи во согласност со надлежностите утврдени со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Во насока на реализирање на своите надлежности, афирмирање на човековите права во општеството и градење на стекнување кредибилност, КСЗД ја утврди следната визија и мисија:


ВИЗИЈА
Комисијата за заштита од дискриминација е двигател на позитивни промени за суштествена еднаквост, промоција на човекови права и елиминирање на сите видови дискриминација која ужива голема доверба кај граѓаните.


МИСИЈА
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е независно, професионално, ефективно и ефикасно, проактивно, транспарентно и достапно тело кое одговара на потребите на граѓаните за заштита и промоција на нивните права.

 1. Игор Јадровски, претседател |контакт:i.jadrovski@kszd.mk | CV 
 2. Лимко Бејзароски, заменик претседател | контакт: l.bejzaroski@kszd.mk
 3. Ирфан Деари, член | контакт: i.deari@kszd.mk 
 4. Флора Кадриу, член | контакт: f.kadriu@kszd.mk 
 5. Драгана Дрндаревска, член | контакт: d.drndarevska@kszd.mk
 6. Душан Томшиќ, член | контакт: d.tomsic@kszd.mk
 7. Зекир Абдулов, член | контакт: z.abdulov@kszd.mk
 1. Николина Тошанова, Генерален секретар | n.tosanova@kszd.mk
 2. Даница Зечевиќ Мицевски, помошник раководител на Сектор за административно – финансиска поддршка | d.z.micevski@kszd.mk
 3. Емилија Андоновска-Пападимитров, помошник раководител на Сектор за аналитика, меѓу-институционална соработка и меѓународна соработка | e.papadimitrov@kszd.mk
 4. Севги Идриз Муратоглу, раководител на Одделение за спречување на дискриминација и промоција на принцип на еднаквост, Сектор за спречување и заштита од дискриминација | s.muratoglu@kszd.mk
 5. Горан Нешевски, раководител на Одделение за заштита од дискриминација, Сектор за спречување и заштита од дискриминација | g.neshevski@kszd.mk
 6. Ирина Димитровска Микеска, советник за правна заштита во Одделение за заштита од дискриминација, Сектор за спречување и заштита од дискриминација | i.mikeska@kszd.mk
 7. Лидија Настевска, советник за управување со човечки ресурси во Одделение за општи и правни работи, Сектор за административно-финансиска поддршка I l.nastevska@kszd.mk 
 8. Љупка Серафимовска, советник за буџетско планирање и контрола, во Одделение за финансиски прашања, Сектор за административно-финансиска поддршка | lj.serafimovska@kszd.mk
 9. Мирсад Арифи, советник за меѓународна соработка  во Одделение за меѓународна соработка и соработка со  институции и граѓански организации, Сектор за аналитика, меѓуинституционална соработка и меѓународна соработка | m.arifi@kszd.mk
 10. Стефан Бошковски, советник за следење на препораките и покренување на прекршочна постапка во Одделение за заштита од дискриминација, Сектор за спречување и заштита од дискриминација | s.boskovski@kszd.mk
 11. Мирјета Мемишовска, помлад соработник за административна поддршка и прием на странки во Одделение за административни работи, Сектор за административно – финансиска поддршка | m.memishovska@kszd.mk
 12. Анастасија Муратовска, помлад соработник за подготовка на акти во областа на спречување и заштита од дискриминација во Одделение за заштита од дискриминација, Сектор за спречување и заштита од дискриминација | a.muratovska@kszd.mk
 13. Ана Угрова, помлад соработник за подготовка на акти од областа на спречување и заштита од дискриминација во Одделение за заштита од дискриминација, Сектор за спречување и заштита од дискриминација | a.ugrova@kszd.mk
 14. Бобан Коруновски, самостоен референт за техничка поддршка, анализи и обработка на податоци од областа на дискриминацијата во Одделение за истражувања и анализи, Сектор за аналитика, меѓуинституционална соработка и меѓународна соработка | b.korunovski@kszd.mk
 15. Андријана Николовска, самостоен референт за документациони работи и јавни набавки во Одделение за финансиски прашања, Сектор за административно – финансиска поддршка | a.nikolovska@kszd.mk
 16. Небојша Стефановиќ, самостоен референт за книговодство на материјално-финансиско работење во Одделение за финансиски прашања, Сектор за административно – финансиска поддршка | n.stefanovik@kszd.

          Органограмот на Комисијата можете да го нјадете на следниот линк.

Skip to content