KSZD

За КСЗД

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е самостоен и независен орган кој работи во согласност со надлежностите утврдени со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Во насока на реализирање на своите надлежности, афирмирање на човековите права во општеството и градење на стекнување кредибилност, КСЗД ја утврди следната визија и мисија:


ВИЗИЈА
Комисијата за заштита од дискриминација е двигател на позитивни промени за суштествена еднаквост, промоција на човекови права и елиминирање на сите видови дискриминација која ужива голема доверба кај граѓаните.


МИСИЈА
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е независно, професионално, ефективно и ефикасно, проактивно, транспарентно и достапно тело кое одговара на потребите на граѓаните за заштита и промоција на нивните права.

 1. Кире Василев, претседател | контакт: k.vasilev@kszd.mk   
 2. Лимко Бејзароски, член | контакт: l.bejzaroski@kszd.mk
 3. Весна Бендевска, членка | контакт: v.bendevska@kszd.mk 
 4. Ирфан Деари, член | контакт: i.deari@kszd.mk 
 5. Игор Јадровски, член | контакт: i.jadrovski@kszd.mk
 6. Исмаил Камбери, заменик-претседател| контакт: i.kamberi@kszd.mk
 1. Николина Тошанова, раководител на Сектор за административни и финансиски прашања | n.tosanova@kszd.mk
 2. Емилија Андоновска-Пападимитров, раководител на Одделение за меѓународна соработка и односи со јавноста, Сектор за меѓународна соработка и истражување I e.papadimitrov@kszd.mk
 3. Даница Зечевиќ Мицевски, раководител на Одделение за административни работи, Сектор за административни и финансиски прашања | d.z.micevski@kszd.mk
 4. Севги Идриз Муратоглу, советник за превенција на секаков вид на дискриминација во Одделение за спречување и заштита од дискриминација и промоција на принципот на еднаквост, Сектор за заштита и спречување на дискриминацијата | s.muratoglu@kszd.mk
 5. Горан Нешевски, советник за правна заштита од дискриминација, во Одделение за спречување и заштита од дискриминација и промоција на принципот на еднаквост, Сектор за заштита и спречување на дискриминацијата
 6. Љупка Серафимовска, помлад соработник –сметководител, во Одделение за финансиски прашања, Сектор за административни и финансиски прашања | lj.serafimovska@kszd.mk
 7. Мирсад Арифи, помлад соработник за промоција на принципот на еднаквост, во Одделението за спречување и заштита од дискриминација и промоција на принципот на еднаквост во Секторот за заштита и спречување на дискриминација | m.arifi@kszd.mk
 8. Стефан Бошковски, помлад соработник за промоција на принципот на еднаквост, во Одделението за спречување и заштита од дискриминација и промоција на принципот на еднаквост во Секторот за заштита и спречување на дискриминација
 9. Бобан Коруновски, самостоен референт за техничка поддршка, анализи и обработка на податоци од областа на дискриминацијата, во Одделение за заштита и спречување на дискриминацијата и промовирање на принципот на еднаквост во Секторот за заштита и спречување на дискриминација | b.korunovski@kszd.mk
 10. Мемет Демир, самостоен референт за архивско работење во Одделението за административни работи , Сектор за административни и финансиски прашања | m.demir@kszd.mk
 11. Андријана Николовска, самостоен референт за документациони работи за јавни набавки во Одделението за финансиски прашања, Сектор за административни и финансиски прашања I a.nikolovska@kszd.mk
Skip to content