KSZD

За КСЗД

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е самостоен и независен орган кој работи во согласност со надлежностите утврдени со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Во насока на реализирање на своите надлежности, афирмирање на човековите права во општеството и градење на стекнување кредибилност, КСЗД ја утврди следната визија и мисија:


ВИЗИЈА
Комисијата за заштита од дискриминација е двигател на позитивни промени за суштествена еднаквост, промоција на човекови права и елиминирање на сите видови дискриминација која ужива голема доверба кај граѓаните.


МИСИЈА
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е независно, професионално, ефективно и ефикасно, проактивно, транспарентно и достапно тело кое одговара на потребите на граѓаните за заштита и промоција на нивните права.

 1. Исмаил Камбери, претседател| контакт: i.kamberi@kszd.mkCV
 2. Игор Јадровски, заменик претседател | контакт: i.jadrovski@kszd.mk
 3. Лимко Бејзароски, член | контакт: l.bejzaroski@kszd.mk
 4. Весна Бендевска, членка | контакт: v.bendevska@kszd.mk 
 5. Ирфан Деари, член | контакт: i.deari@kszd.mk 
 1. Николина Тошанова, Генерален секретар | n.tosanova@kszd.mk
 2. Емилија Андоновска-Пападимитров, раководител на Одделение за меѓународна соработка и односи со јавноста, Сектор за меѓународна соработка и истражување | e.papadimitrov@kszd.mk
 3. Даница Зечевиќ Мицевски, раководител на Одделение за административни работи, Сектор за административни и финансиски прашања | d.z.micevski@kszd.mk
 4. Севги Идриз Муратоглу, раководител на Одделение за спречување и заштита од дискриминација и промоција на принцип на еднаквост, Сектор за заштита и спречување на дискриминацијата | s.muratoglu@kszd.mk
 5. Горан Нешевски, советник за правна заштита од дискриминација, во Одделение за спречување и заштита од дискриминација и промоција на принципот на еднаквост, Сектор за заштита и спречување на дискриминацијата | g.neshevski@kszd.mk
 6. Лидија Настевска, советник за правни прашања и управување со човечки ресурси I l.nastevska@kszd.mk 
 7. Ирина Димитровска Микеска, советник за правна заштита во Одделение за спречување и заштита од дискриминација и промоција на принципот на еднаквост, Сектор за заштита и спречување на дискриминацијата | i.mikeska@kszd.mk
 8. Љупка Серафимовска, советник за подготовка на буџет, во Одделение за финансиски прашања, Сектор за административни и финансиски прашања | lj.serafimovska@kszd.mk
 9. Мирсад Арифи, советник за меѓународна соработка,  во Одделение за меѓународна соработка и истражувања | m.arifi@kszd.mk
 10. Стефан Бошковски, помлад соработник за промоција на принципот на еднаквост, во Одделението за спречување и заштита од дискриминација и промоција на принципот на еднаквост во Секторот за заштита и спречување на дискриминација | s.boskovski@kszd.mk
 11. Мирјета Мемишовска, помлад соработник за поддршка и упатување на странки, во Одделението за административни работи, во Сектор за административни и финансиски прашања | m.memishovska@kszd.mk
 12. Анастасија Муратовска, помлад соработник за поддршка за подготовка на акти во областа на спречување и заштита од дискриминација, во Одделението за спречување и заштита од дискриминација и промоција на принципот на еднаквост, во Сектор за заштита и спречување од дискриминација | a.muratovska@kszd.mk
 13. Ана Угрова, помлад соработник за подготовка на акти од областа на спречување и заштита од дискриминација I a.ugrova@kszd.mk
 14. Бобан Коруновски, самостоен референт за техничка поддршка, анализи и обработка на податоци од областа на дискриминацијата, во Одделение за заштита и спречување на дискриминацијата и промовирање на принципот на еднаквост во Секторот за заштита и спречување на дискриминација | b.korunovski@kszd.mk
 15. Андријана Николовска, самостоен референт за документациони работи за јавни набавки во Одделение за финансиски прашања, Сектор за административни и финансиски прашања | a.nikolovska@kszd.mk
 16. Небојша Стефановиќ, самостоен референт за финансиски прашања, во Одделение за финансиски прашања, Сектор за административни и финансиски прашања Сектор за административни и финансиски прашања | n.stefanovik@kszd.
Skip to content