KSZD

Vendime dhe mendime

 1. Претставка бр. 0801-224 од 07.07.21 | 
 2. Претставка бр. 0801-226 од 07.07.21 | 
 3. Претставка бр.  0801-278 од 07.07.21| 
 4. Претставка бр.  0801-119 од 09.07.21 | 
 5. Претставка бр. 0801-243 од 09.07.21 | 
 6. Претставка бр. 0801-257 од 12.07.21 | 
 7. Претставка бр. 0801-247 од 13.07.21 | 
 8. Претставка бр. 0801-18 од 15.07.21 |  
 9. Претставка бр. 0801-225 од 15.07.21  | 
 10. Претставка бр. 0801-285 од 15.07.21 | 
 11. Претставка бр. 0801-227 од 16.07.21 | 
 12. Претставка бр. 0801-273 од 22.07.21 | 
 13. Претставка бр.0801-19 од 26.07.21 | 
 14. Претставка бр. 0801-28 од 26.07.21 | 
 15. Претставка бр. 0801-133 од 02.08.21 | 
 16. Претставка бр. 0801-302 од 03.08.21 | 
 17. Претставка бр. 0801-139 од 05.08.21 | 
 18. Претставка бр. 0801-232 од 09.08.21| 
 19. Претставка бр. 0801-233 од 16.08.21 | 
 20. Претставка бр. 0801-228 од 19.08.21 | 
 21. Претставка бр. 0801-149 од 23.08.21 | 
 22. Претставка бр. 0801-147 од 30.08.21 | 
 23. Претставка бр. 0801-264 од 30.08.21 | 
 24. Претставка бр. 0801-136 од 01.09.21 | 
 25. Претставка бр. 0801-231 од 13.09.21 | 
 26. Претставка бр. 0801-282 од 28.09.21 | 
 27. Претставка бр. 0801-280 од 15.10.21 | 
 28. Претставка бр. 0801-111 од 15.10.21 | 
 29. Претставка бр.0801-255 од 29.10.21 | 
 30. Претставка бр. 0801-318 од 15.11.21 | 
 31. Претставка бр. 0801-389 од 16.11.21 | 
 32. Претставка бр. 0801-278 од 22.11.21 | 
 33. Претставка бр. 0801-284 од 29.11.21 | 
 34. Претставка бр. 0801-37-од-01.12.21 | 
 35. Претставка бр. 0801-265 од 09.12.21 | 
 36. Претставка бр. 0801-312 од 13.12.21 | 
 37. Претставка бр. 0802-475 od 20.12.21 | 
 38. Претставка бр. 0801-230 ОД 22.12.21 | 
 39. Претставка бр. 0801-172 од 23.12.21 | 
 40. Претставка бр. 0801-259 од 24.12.21 | 
 41. Претставка бр. 08-478 од 27.01.22 | 
 42. Претставка бр. 0802-458_1 д 27.01.22 | 
 1. Претставка бр. 0801-3 од 21.06.21 |  
 2. Претставка бр.0801-128 od 21.06.21  | 
 3. Претставка бр.0801-58 од 23.06.21 |  
 4. Претставка бр. 0801-260 од 07.07.21 | 
 5. Претставка бр.0801-262 од 09.07.21  | 
 6. Претставка бр. 0801-293 од 09.07.21 | 
 7. Претставка бр. 0801-309 од 09.07.21 | 
 8. Претставка бр.0801-91 од 12.07.21 | 
 9. Претставка бр. 0801-142 od 26.07.21 | 
 10. Претставка бр. 0801-27 од 27.07.21 |  
 11. Претставка бр. 0801-234 од 28.07.21 | 
 12. Претставка бр. 0801-94 од 03.08.21 |  
 13. Претставка бр. 0801-126 од 04.08.21 |  
 14. Претставка бр. 0801-7 од 06.08.21 |  
 15. Претставка бр. 0801-2 од 11.08.21 |  
 16. Претставка бр. 0801-304 од 12.08.21 |  
 17. Претставка бр. 0801-317 од 16.08.21 |  
 18. Претставка бр. 0801-104 од 19.08.21 |  
 19. Претставка бр. 0801-276 од 24.08.21 |  
 20. Претставка бр. 0801-312 од 25.08.21|  
 21. Претставка бр. 0801-132 od 26.08.21|  
 22. Претставка бр. 0801-156 од 28.08.21|  
 23. Претставка бр. 0801-123 од 02.09.21|  
 24. Претставка бр. 0801-277 од 9.9.21 |  
 25. Претставка бр. 0801-173 од 17.09.21 |  
 26. Претставка бр. 0801-201 од 08.10.21 |  
 27. Претставка бр. 0801-269 od 13.10.21 |  
 28. Претставка бр. 0801-182 od 13.10.21 |  
 29. Претставка бр. 0801-85 od 13.10.21 |  
 30. Претставка бр. 0801-225 од 15.10.21|  
 31. Претставка бр. 0802-371 од 08.11.21|  
 32. Претставка бр. 0801-287 од 16.11.21 |  
 33. Претставка бр. 0801-254 од 22.11.21|  
 34. Претставка бр. 0801-257 од 24.11.21 |  
 35. Претставка бр. 0801-336 од 25.11.21|  
 36. Претставка бр. 0801-389 од 01.12.21 |  
 37. Претставка бр. 0801-37 од 01.12.21  | 
 38. Претставка бр. 0801-328 од 13.12.21 |  
 39. Претставка бр. 0801-404 од 23.12.21 |  
 40. Претставка бр. 0801-431 23.12.21 |  
 41. Претставка бр. 0801-188 од 29.12.21 |  
 1. Претставка бр. 0801-83 од 25.05.21 |  
 2. Претставка бр. 0801-207 од 25.05.21 | 
 3. Претставка бр. 0801-173 од 25.05.21 | 
 4. Претставка бр. 0801-176 од 25.05.21 | 
 5. Претставка бр.  0801-178 од 25.05.21 | 
 6. Претставка бр. 0801-181 од 25.05.21 | 
 7. Претставка бр. 0801-61 од 26.05.21 | 
 8. Претставка бр. 0801-45 од 26.05.21  | 
 9. Претставка бр.0801-32 од 26.05.21  | 
 10. Претставка бр. 0801-1754 од 26.05.21 | 
 11. Претставка бр. 0801-157 од 26.05.21 | 
 12. Претставка бр. 0801-172 од 26.05.21 | 
 13. Претставка бр. 0801-205 од 26.05.21 | 
 14. Претставка бр. 0801-254 од 26.05.21 | 
 15. Претставка бр. 0801-228 од 28.05.21 | 
 16. Претставка бр. 0801-303 од 28.05.21 | 
 17. Претставка бр. 0801-171 од 28.05.21  | 
 18. Претставка бр. 0801-323 од 28.05.21 | 
 19. Претставка бр. 0801-1849 од 28.05.21 | 
 20. Претставка бр. 0801-139 од 02.06.21 | 
 21. Претставка бр. 0801-175 од 02.06.21 | 
 22. Претставка бр. 0801-180 од 02.06.21 | 
 23. Претставка бр. 0801-1 од 03.06.21  | 
 24. Претставка бр.0801-5 од 03.06.21  | 
 25. Претставка бр. 0801-13 од 03.06.21 | 
 26. Претставка бр. 0801-174 од 03.06.21 | 
 27. Претставка бр. 0801-179 од 03.06.21 | 
 28. Претставка бр. 0801-206 од 03.06.21  | 
 29. Претставка бр. 0801-239 oд 09.06.2021  | 
 30. Претставка бр. 0801-281 од 17.06.21 | 
 31. Претставка бр.  0801-314 од 17.06.21 | 
 32. Претставка бр. 0801-120 од 08.07.21 | 
 33. Претставка бр. 0801-53 од 09.07.21 | 
 34. Претставка бр.0801-21 од 09.07.21 | 
 35. Претставка бр. 0801-222 од 09.07.21 | 
 36. Претставка бр. 0801-38 од 13.07.21 | 
 37. Претставка бр. 0801-292 од 14.07.21 | 
 38. Претставка бр. 0801-299 од 19.07.21 | 
 39. Претставка бр. 0801-138 од 05.08.21  | 
 40. Претставка бр. 0801-177 од 06.08.21  | 
 41. Претставка бр. 0801-194 од 11.08.21 | 
 42. Претставка бр. 0801-261 од 13.08.21  | 
 43. Претставка бр. 0801-222 од 19.08.21  | 
 44. Претставка бр. 0801-223 од 23.08.21 | 
 45. Претставка бр. 0801-250 од 09.09.21 | 
 46. Претставка бр. 0801-241 од 09.09.21 | 
 47. Претставка бр. 0801-286 од 13.10.21  | 
 48. Претставка бр. 0801-321 од 28.10.21  | 
 49. Претставка бр. 0801-375 од 16.11.21  | 
 50. Претставка бр. 0801-435 од 15.12.21  | 
 51. Претставка бр. 0801-279 од 23.12.21  | 
 1. Општа препорака со цел унапредување на правото на заштита и пристапот имунизација на лицата со попреченост во услови на пандемија |
 2. Општа препорака за унапредување и заштита на човековите права и достоинство на осудените лица со попреченост и почитување на нивниот физички и ментален интегритет за време на издржувањето на казните во казнено-поправни установи и казненопоправните домови |
 3. Општа препорака за имплементација на одредбите содржани во Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во соодветното домашно законодавство со цел да се обезбеди и промовира остварувањето на човековите права и слободи на сите лица со попреченост без каква било дискриминација врз основа на попреченост |
 4. Општа препорака со која и се препорачува на Државната изборна комисија во најкус можен рок да ги преземе сите потребни дејствија во насока на обезбедување на пристапност и соодветно приспособување на гласачките места, со што ќе се овозможи еднаков пристап на лицата со физичка попреченост до и во гласачките места ширум земјата |
Skip to content