KSZD

Одлуки и мислења во 2021 година

 1. Претставка бр. 0801-224 од 07.07.21 |
 2. Претставка бр. 0801-226 од 07.07.21 |
 3. Претставка бр.  0801-278 од 07.07.21|
 4. Претставка бр.  0801-119 од 09.07.21 |
 5. Претставка бр. 0801-243 од 09.07.21 |
 6. Претставка бр. 0801-257 од 12.07.21 |
 7. Претставка бр. 0801-247 од 13.07.21 |
 8. Претставка бр. 0801-18 од 15.07.21 |  
 9. Претставка бр. 0801-225 од 15.07.21  |
 10. Претставка бр. 0801-285 од 15.07.21 |
 11. Претставка бр. 0801-227 од 16.07.21 |
 12. Претставка бр. 0801-273 од 22.07.21 |
 13. Претставка бр.0801-19 од 26.07.21 |
 14. Претставка бр. 0801-28 од 26.07.21 |
 15. Претставка бр. 0801-133 од 02.08.21 |
 16. Претставка бр. 0801-302 од 03.08.21 |
 17. Претставка бр. 0801-139 од 05.08.21 |
 18. Претставка бр. 0801-232 од 09.08.21|
 19. Претставка бр. 0801-233 од 16.08.21 |
 20. Претставка бр. 0801-228 од 19.08.21 |
 21. Претставка бр. 0801-149 од 23.08.21 |
 22. Претставка бр. 0801-147 од 30.08.21 |
 23. Претставка бр. 0801-264 од 30.08.21 |
 24. Претставка бр. 0801-136 од 01.09.21 |
 25. Претставка бр. 0801-231 од 13.09.21 |
 26. Претставка бр. 0801-282 од 28.09.21 |
 27. Претставка бр. 00801-306 od 08.10.21 |
 28. Претставка бр. 0801-280 од 15.10.21 |
 29. Претставка бр. 0801-111 од 15.10.21 |
 30. Претставка бр.0801-255 од 29.10.21 |
 31. Претставка бр. 0801-376 od 11.11.21 |
 32. Претставка бр. 0801-318 од 15.11.21 |
 33. Претставка бр. 0801-389 од 16.11.21 |
 34. Претставка бр. 0801-278 од 22.11.21 |
 35. Претставка бр. 0801-284 од 29.11.21 |
 36. Претставка бр. 0801-37-од-01.12.21 |
 37. Претставка бр. 0801-416 od 03.12.21 |
 38. Претставка бр. 0801-265 од 09.12.21 |
 39. Претставка бр. 0801-439 од 10.12.21 |
 40. Претставка бр. 0801-312 од 13.12.21 |
 41. Претставка бр. 0801-282 oд 14.12.21 |
 42. Претставка бр. 0801-393 oд 14.12.21 |
 43. Претставка бр. 0801-468 од 17.12.21 |
 44. Претставка бр. 0801-473 od 17.12.21 |
 45. Претставка бр. 0802-475 od 20.12.21 |
 46. Претставка бр. 0801-230 ОД 22.12.21 |
 47. Претставка бр. 0801-172 од 23.12.21 |
 48. Претставка бр. 0801-259 од 24.12.21 |
 49. Претставка бр. 0801-275 од 28.12.21 |
 1. Претставка бр. 0801-3 од 21.06.21 |  
 2. Претставка бр.0801-58 од 23.06.21 |  
 3. Претставка бр. 0801-260 од 07.07.21 |
 4. Претставка бр.0801-262 од 09.07.21  |
 5. Претставка бр. 0801-293 од 09.07.21 |
 6. Претставка бр. 0801-309 од 09.07.21 |
 7. Претставка бр.0801-91 од 12.07.21 |  
 8. Претставка бр.0801-128 oд 26.07.21  |
 9. Претставка бр. 0801-142 od 26.07.21 |
 10. Претставка бр. 0801-27 од 27.07.21 |  
 11. Претставка бр. 0801-234 од 28.07.21 |
 12. Претставка бр. 0801-94 од 03.08.21 |  
 13. Претставка бр. 0801-126 од 04.08.21 |  
 14. Претставка бр. 0801-7 од 06.08.21 |  
 15. Претставка бр. 0801-2 од 11.08.21 |  
 16. Претставка бр. 0801-304 од 12.08.21 |  
 17. Претставка бр. 0801-317 од 16.08.21 |  
 18. Претставка бр. 0801-104 од 19.08.21 |  
 19. Претставка бр. 0801-276 од 24.08.21 |  
 20. Претставка бр. 0801-312 од 25.08.21|  
 21. Претставка бр. 0801-132 od 26.08.21|  
 22. Претставка бр. 0801-156 од 28.08.21|  
 23. Претставка бр. 0801-123 од 02.09.21|  
 24. Претставка бр. 0801-277 од 9.9.21 |  
 25. Претставка бр. 0801-173 од 17.09.21 |  
 26. Претставка бр. 0801-201 од 08.10.21 |  
 27. Претставка бр. 0801-269 od 13.10.21 |  
 28. Претставка бр. 0801-182 od 13.10.21 |  
 29. Претставка бр. 0801-85 od 13.10.21 |  
 30. Претставка бр. 0801-225 од 15.10.21|  
 31. Претставка бр. 0801-330 od 20.10.21|  
 32. Претставка бр. 0802-371 од 08.11.21|  
 33. Претставка бр. 0801-287 од 16.11.21 |  
 34. Претставка бр. 0801-254 од 22.11.21|  
 35. Претставка бр. 0801-257 од 24.11.21 |  
 36. Претставка бр. 0801-336 од 25.11.21|  
 37. Претставка бр. 0801-389 од 01.12.21 |  
 38. Претставка бр. 0801-37 од 01.12.21  |  
 39. Претставка бр. 0801-429 od 06.12.21  |  
 40. Претставка бр. 0801-328 од 13.12.21 |  
 41. Претставка бр. 0801-404 од 23.12.21 |  
 42. Претставка бр. 0801-431 23.12.21 |  
 43. Претставка бр. 0801-188 од 29.12.21 |  
 1. Претставка бр. 0801-83 од 25.05.21 |  
 2. Претставка бр. 0801-207 од 25.05.21 |
 3. Претставка бр. 0801-173 од 25.05.21 |
 4. Претставка бр. 0801-176 од 25.05.21 |
 5. Претставка бр.  0801-178 од 25.05.21 |
 6. Претставка бр. 0801-181 од 25.05.21 |
 7. Претставка бр. 0801-61 од 26.05.21 |
 8. Претставка бр. 0801-45 од 26.05.21  |
 9. Претставка бр.0801-32 од 26.05.21  |
 10. Претставка бр. 0801-1754 од 26.05.21 |
 11. Претставка бр. 0801-157 од 26.05.21 |
 12. Претставка бр. 0801-172 од 26.05.21 |
 13. Претставка бр. 0801-205 од 26.05.21 |
 14. Претставка бр. 0801-254 од 26.05.21 |
 15. Претставка бр. 0801-228 од 28.05.21 |
 16. Претставка бр. 0801-303 од 28.05.21 |
 17. Претставка бр. 0801-171 од 28.05.21  |
 18. Претставка бр. 0801-323 од 28.05.21 |
 19. Претставка бр. 0801-1849 од 28.05.21 |
 20. Претставка бр. 0801-139 од 02.06.21 |
 21. Претставка бр. 0801-175 од 02.06.21 |
 22. Претставка бр. 0801-180 од 02.06.21 |
 23. Претставка бр. 0801-1 од 03.06.21  |
 24. Претставка бр.0801-5 од 03.06.21  |
 25. Претставка бр. 0801-13 од 03.06.21 |
 26. Претставка бр. 0801-174 од 03.06.21 |
 27. Претставка бр. 0801-179 од 03.06.21 |
 28. Претставка бр. 0801-206 од 03.06.21  |
 29. Претставка бр. 0801-239 oд 09.06.2021  |
 30. Претставка бр. 0801-281 од 17.06.21 |
 31. Претставка бр.  0801-314 од 17.06.21 |
 32. Претставка бр. 0801-120 од 08.07.21 |
 33. Претставка бр. 0801-53 од 09.07.21 |
 34. Претставка бр.0801-21 од 09.07.21 |
 35. Претставка бр. 0801-222 од 09.07.21 |
 36. Претставка бр. 0801-38 од 13.07.21 |
 37. Претставка бр. 0801-292 од 14.07.21 |
 38. Претставка бр. 0801-299 од 19.07.21 |
 39. Претставка бр. 0801-138 од 05.08.21  |
 40. Претставка бр. 0801-177 од 06.08.21  |
 41. Претставка бр. 0801-194 од 11.08.21 |
 42. Претставка бр. 0801-261 од 13.08.21  |
 43. Претставка бр. 0801-222 од 19.08.21  |
 44. Претставка бр. 0801-223 од 23.08.21 |
 45. Претставка бр. 0801-250 од 09.09.21 |
 46. Претставка бр. 0801-241 од 09.09.21 |
 47. Претставка бр. 0801-286 од 13.10.21  |
 48. Претставка бр. 0801-321 од 28.10.21  |
 49. Претставка бр. 0801-375 од 16.11.21  |
 50. Претставка бр. 0801-435 од 15.12.21  |
 51. Претставка бр. 0801-279 од 23.12.21  |
Skip to content