KSZD

KE-ja PËRSHËNDETI ZGJEDHJEN E KPMD-SË, POR TREGOJ NË VËSHTIRËSITË LOGJISTIKE DHE FINANCIARE ME TË CILAT PËRBALLET KOMISIONI

Komisioni Evropian në Raportin e Progresit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021 e përshëndeti zgjedhjen e Komisionit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi dhe si aspekt pozitiv e theksoi faktin se Komisioni përfshin profesionistë me përvojë nga sektori i shoqërisë civile.

  Ata gjithashtu theksojnë se KPMD ka kompetenca të gjera, duke përfshirë të drejtën për të nisur procedurat me vetë iniciativë.

  Megjithatë, Komisioni Evropian theksoi gjithashtu vështirësitë e shumta logjistike dhe financiare me të cilat u përball Komisioni në muajt e parë të ekzistencës së tij. Ata rekomandojnë që këto sfida të adresohen dhe të zgjidhen për të siguruar funksionalitetin e plotë të KPMD-së.

  Komisioni Evropian rekomandon që vitin e ardhshëm vendi të zbatojë të gjitha dispozitat e Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. Gjithashtu të sigurojë burimet e nevojshme për funksionimin e plotë të Komisionit.

  Në raportin e tij të parë tremujor, KPMD tha se muajt e parë pas formimit të tij shënuan pengesa burokratike. Megjithatë, Komisioni ka përmbushur të gjitha kompetencat e tij ligjore dhe ka filluar të veprojë sipas ankesave.

Leave a Reply

Skip to content