KSZD

KONTROLLORËT E NTP-së KANË KRYER DISKRIMINIM DIREKT NDAJ STUDENTIT DHE NËNËS SË TIJ NË BAZË ETNIKE DHE NGJYRËS SË LËKURËS

Duke vendosur mbi ankesën e paraqitur nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Komisioni i Parandalimin dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi konstatoi diskriminim të drejtpërdrejtë ndaj S.U. i cili u dëbua nga autobusi nga Ndërmarrja e Transportit Publik (JSP) Shkup për shkak të përkatësisë së tij etnike dhe ngjyrës së lëkurës.

Në ankesën e dorëzuar në KPMD thuhet se në muajin shkurt S.U. është fyer, ngacmuar dhe sulmuar nga kontrollorët e autobusit numër 45 të NTP-së, i cili po udhëtonte nga Maxhari për në Avtokomandë. Edhe pse S.U. kishte një biletë vjetore, ai ishte fyer në bazë të përkatësisë etnike dhe ngjyrës së lëkurës, pas së cilës u largua nga autobusi.

Kërkesa për deklaratë lidhur me ankesën në fjalë i është dërguar Ndërmarrjes së Transportit Publik (JSP) Shkup në muajin maj, por nga atje KPMD-JA nuk ka marrë asnjë përgjigje.

I udhëhequr nga e drejta ndërkombëtare dhe Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Konventa e OKB-së për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor, Komisioni ka identifikuar diskriminimin e drejtpërdrejtë.

KPMD-ja i rekomandon NTP-së që në të ardhmen të sigurojë qasje të papenguar dhe të barabartë në mallra dhe shërbime për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pavarësisht nga përkatësia etnike dhe racore. Komisioni gjithashtu rekomandon JSP Shkup të zhvillojë trajnime për ngritjen e vetëdijes së punonjësve të saj për të punuar me grupet e margjinalizuara të qytetarëve.

Në përputhje me kompetencat ligjore, Komisioni do të monitorojë zbatimin e opinioneve dhe rekomandimeve, deri në përmbushjen e tyre. Nëse subjekti të cilit i drejtohet rekomandimi nuk vepron sipas tij, Komisioni ka kompetencë ligjore që të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje pranë gjykatës kompetente.

Leave a Reply

Skip to content