KSZD

KPMD: Kërkimi i certifikatës për marrjen e vaksinës nuk është diskriminim, segregim dhe shkelje e së drejtës për barazi

Komisioni i Parandalimit dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi konsideron se vendimi që në një hapësirë ku ka më shumë se 30 persona mund të futet vetëm me dorëzimin e certifikatës për vaksinim, nuk përbën diskriminim, segregim dhe shkelje të së drejtës për barazi në kuptimin e Kushtetutës së RMV-së, Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi dhe aktet juridike ndërkombëtare.

Vaksinimi është një detyrim qytetar për imunizimin masiv dhe është një masë e nevojshme për mbrojtjen e shëndetit të njeriut. Ky detyrim qytetar rregullohet me nenin 39 të Kushtetutës së RMV-së, i cili përveç garantimit të së drejtës për kujdes shëndetësor, parasheh detyrimin për mbrojtjen dhe promovimin e shëndetit të tyre dhe të të tjerëve:

“Çdo qytetari i garantohet e drejta për kujdes shëndetësor. Qytetari ka të drejtën dhe detyrën të mbrojë dhe promovojë shëndetin e tij dhe të të tjerëve”.

Kushtetuta, në rast të mos përmbushjes së detyrimeve të përcaktuara qytetare, duke përfshirë edhe detyrimin për promovimin e shëndetit të vet dhe të të tjerëve, parashikon ndalime të rregulluara me kushtetutë të lëvizjes, të parashikuara në nenin 27 të Kushtetutës të RMV-së, ku thuhet:

“Çdo qytetar ka të drejtë të lëvizë lirshëm në territorin e Republikës dhe të zgjedhë lirisht vendbanimin e tij. Çdo shtetas ka të drejtë të largohet nga territori i Republikës dhe të kthehet në Republikë. Ushtrimi i këtyre të drejtave mund të kufizohet me ligj, vetëm në rastet kur është e nevojshme për mbrojtjen e sigurisë së Republikës, zhvillimin e procedimit penal ose mbrojtjen e shëndetit të njerëzve”

Në fakt, kufizimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në rastet kur ka një qëllim të justifikuar, parashikohet në të gjitha aktet përkatëse juridike ndërkombëtare që rregullojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. Në këtë kuptim, kufizime të tilla kanë një qëllim të justifikuar, përderisa nuk sigurohet imunitet më i gjerë tek popullata.

Komisioni i Parandalimit dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi pajtohet me qëndrimin e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale se inspektimi vizual i certifikatës së imunizimit (certifikatës), pa mbajtjen e të dhënave personale, nuk përbën përpunim të të dhënave personale dhe shkon përtej fushëveprimit të Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale dhe përafërsisht nuk mund të përbëjë shkelje të së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për më tepër, Komisioni i kërkon shtetit të sigurojë mbrojtjen e të dhënave personale duke siguruar që ekzaminimet e certifikatave të imunizimit të kryhen ekskluzivisht për qëllime mjekësore, në përputhje me udhëzimet e Komisionit për Bioetikë dhe Komitetit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Këshillit të Evropës.

Së fundi, Komisioni kërkon që të gjitha masat dhe mjetet aktuale dhe të ardhshme që do të përdoren për të kufizuar përhapjen e infeksionit, duke përfshirë ato që kërkojnë ekzaminimin ose përpunimin e të dhënave të vaksinimit ose testeve negative, duhet të jenë në përputhje me parimet e domosdoshmërisë, proporcionalitetit dhe mosdiskriminimit .

Leave a Reply

Skip to content