KSZD

KPMD-ja NË PESË MUJORIN E PARË TRAJTOI 90 ANKESA

Në pesë muajt e parë, Komisioni i Parandalimit dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi trajtoi 90 ankesa. Prej tyre, 78 janë marrë nga ankesat e dorëzuara në ish-Komisionin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ndërsa 12 të tjerat janë dorëzuar në Komisionin e themeluar me ligjin e ri.

Komisioni është themeluar me miratimin e Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi më 27 tetor 2020. Me këtë ligj, Komisioni ka 26 kompetenca të numëruara në mënyrë shteruese. Selia e Komisionit është Dame Gruev nr. 1, por pavarësisht ambienteve të ndara, për momentin KMD-ja po përballet me mungesë të kapaciteteve teknike për funksionimin normal të saj. Ambientit i mungojnë mobiljet (tavolina, karrige, tavolinë konferencash, dollapë për ruajtjen e dokumenteve, etj.), pajisje teknike (kompjuter, server, etj.) dhe pajisje zyre.

Komisioni ka gjashtë anëtarë, pasi një anëtar dha dorëheqjen menjëherë pas zgjedhjeve për arsye personale dhe është në proces shpallja publike për zgjedhjen e anëtarit të shtatë. Zgjedhja e këtij anëtari të shtatë do të kontribuojë në funksionimin normal të Komisionit dhe do të rrisë funksionalitetin dhe efikasitetin e tij. Krahas anëtarëve të zgjedhur, Komisioni ka të punësuar edhe dy nëpunës civilë të autorizuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Për të krijuar zgjidhje të qëndrueshme, rekomandime dhe përfundime, KPMD krijoi parametra që janë bazë për analiza të mëtejshme të rasteve. Nga numri i përgjithshëm i lëndëve të shqyrtuara, 25.5 për qind janë paraqitur nga femra, 35.5 për qind nga meshkuj, 32.2 për qind nga persona juridikë, ndërsa 6.8 për qind nga një grup qytetarësh. Duke analizuar vendbanimin e parashtruesve, shihet se rreth 45% jetojnë në Shkup, ndërsa pjesa tjetër janë nga qytetet tjera të vendit.

Analiza e bazës së raportuar të diskriminimit nuk mund të bëhet, sepse në shumicën e ankesave parashtruesit nuk e raportojnë bazën ndërsa nga përmbajtja e ankesës nuk mund të përcaktohet. Komisioni planifikon ta tejkaloj këtë sfidë duke krijuar një shabllon që më pas do të futet në një bazë të dhënash që do të përpunojë të gjithë parametrat përkatës për analizimin e situatës së diskriminimit në vend.

Komisioni në mbi 40% të ankesave ka dërguar një letër diskriminuesit potencial, rreth 22% e ankesave janë refuzuar për shkak mos juridiksionit të saj, 5.5% janë refuzuar për shkak se nuk kanë qenë në rregull edhe përkundër letrave të dërguara për redaktim shtesë, ndërsa për ankesat e tjera përmbajtja është ende në analizë për shkak të vëllimit të tyre. Ligji i ri i  Parandalimit dhe  i Mbrojtjes nga Diskriminimi i hap mundësinë KPMD-së që me kërkesë të palës ose me iniciativë të saj të paraqesë kërkesë në gjykatë për të vepruar si mik i gjykatës (amicus curiae). Kjo mundësi u shfrytëzua në mars të vitit 2021, kur Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut i paraqiti KSD-së një kërkesë për përfshirje në procedurat gjyqësore për një rast që lidhet me diskriminimin sistematik të personave me aftësi të kufizuara për sa i përket qasjes për në qendrat e votimit dhe në qendrat e votimit.

Në prill të vitit 2021, KPMD-ja ka përgatitur mendimin e parë profesional për propozimin për futjen e kategorisë së përkatësisë etnike në letërnjoftime, të përfshirë në projektligjin për ndryshimin e Ligjit për letërnjoftime.

Që nga zgjedhja e përbërjes së KPMD-së janë mbajtur gjithsej 17 seanca, ndërsa në seancën konstituive të 3 shkurtit 2021 kryetare është zgjedhur anëtarja Vesna Bendevska. Në të njëjtën seancë është marrë vendim që Komisioni të regjistrohet në Regjistrin Qendror, si person i ri juridik në përputhje me Ligjin për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi i miratuar më 27 tetor 2020.

Në muajt e parë të punës së tij, Komisioni nënshkroi memorandume bashkëpunimi me Misionin e OSBE-së në Shkup, Rrjetin për Mbrojtje nga Diskriminimi, si dhe me Ambasadën Britanike. Këto memorandume do të përmirësojnë punën e Komisionit dhe do të zbatojnë aktivitete me interes të përbashkët.

Muajt e parë të punës së Komisionit të ri për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi u shënuan me pengesa burokratike, por megjithatë ai arriti të përmbushë të gjitha përgjegjësitë e tij ligjore. Me marrjen e zyrave të përhershme dhe kompletimin e shërbimit profesional, Komisioni pret një rritje të ndjeshme të treguesve në raportin e dytë tremujor.

Leave a Reply

Skip to content