KSZD

KPMD DORËZOI KËRKËSËN E PARË PËR PËRFSHIRJE NË PROCEDURAT GJYQËSORE SI MIK I GJYKATËS (AMICUS CURIAE)

Komisioni për herë të parë shfrytëzoi kompetencën e tij ligjore për të paraqitur kërkesë në Gjykatën Themelore në Shkup, për t’i mundësuar që të veprojë në procedurë gjyqësore për mbrojtje nga diskriminimi si mik i gjykatës (amicus curiae).

Kjo është një procedurë gjyqësore për mbrojtje nga diskriminimi për interesin publik (actio popularis), e inicuar nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut – dhe i referohet diskriminimit të personave me aftësi të kufizuara në qasjen për në qendrat e votimit dhe në qendrat e votimit.

Komisioni, si organ profesional për barazi, në kërkesën e tij për përfshirje si mik i gjykatës ka dhënë interpretim të neneve të Konventës Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në lidhje me akomodimin e përshtatshëm, aksesin universal, barazinë dhe jo-diskriminimin vis a vis aksesi në qendrat e votimit dhe mundësimi i personave me aftësi të kufizuar të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar, si pjesë e jetës politike dhe publike të personave me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, në këtë parashtresë, Komisioni ka dhënë një pasqyrë të shkurtër të praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastet në të cilat gjykata ka konstatuar diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar, për shkak të rregullimit të pasigurt të duhur.

Amicus curiae ose mik i gjykatës është një person profesional, organizatë ose organ profesional që nuk është palë në proces gjyqësor, por me ekspertizën, përvojën dhe informacionin e tij në një fushë të caktuar mund të këshillojë gjykatën për një çështje të caktuar juridike që është objekt i procesit gjyqësor.

Nëse dëshironi më shumë informacion se si organet e barazisë mund të shfaqen si miq të gjykatës, lexoni këtë botim të Këshillit të Barazisë në Moldavi dhe Këshillit të Evropës https://rm.coe.int/0900001680932030

Leave a Reply

Skip to content