KSZD

KPMD NËNSHKROI MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM POLIO PLUS – LËVIZJE KUNDËR HANDIKEPIT

Me qëllim të zbatimit efektiv të Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, si dhe të Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, e cila synon të promovojë, mbrojë dhe sigurojë gëzimin e plotë dhe të barabartë të të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut për të gjithë qytetarët me aftësitë e kufizuara dhe promovimin me nder të dinjitetit të tyre të qenësishëm, Komisioni i Parandalimit dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi nënshkroi Memorandumin e Bashkëpunimit me Polio Plus – Lëvizja Kundër Hendikepit.

Memorandumi i bashkëpunimit është nënshkruar më 25 shtator në kuadër të “Ditës së Organizatave të Shoqërisë Civile”. Kryetarja e KPMD-së, Vesna Bendevska pas nënshkrimit të Memorandumit tha se qëllimi i këtij bashkëpunimi është inkurajimi i qytetarëve që të raportojnë rastet e diskriminimit.

  “Sa më të zhurmshëm të jemi të gjithë, aq më qartë publiku do të informohet për problemet tona reale”, tha Bendevska.

  Që nga themelimi i tij, Komisioni ka bashkëpunuar me sukses me disa organizata dhe institucione, dhe përveç memorandumit për bashkëpunim me Polio Plus, ka nënshkruar memorandume me OSBE-në, Ambasadën Britanike në Shkup, Rrjetin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Maqedoninë. Shoqata e Juristëve të Rinj dhe FFM

Leave a Reply

Skip to content