KSZD

ËSHTË TËRHEQUR TEKSTI I CILI U VËRTETUA QË ËSHTË SHQETËSUES NË BAZË TË ORIENTIMIT SEKSUAL DHE IDENTITETIT GJINOR DHE ËSHTË PUBLIKUAR EDHE FALJA NË PORTALE

Pas vendimit të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi për shqetësim në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, autori i tekstit “Më falni miq gay, nuk varet nga hormonet, por nga logjika!” dhe portalet kanë publikuar misli.mk, temite.mk dhe tribuna.mk, përmbajtja e kontestuar është hequr, ndërsa në portalet është publikuar falja.

Përfaqësuesi i diskriminatorëve e informoi Komisionin më 24 shtator se e janë zbatuar rekomandimet e bëra në konstatimin e shqetësimit.

Duke vepruar në bazë të ankesës së parashtruar nga Koalicioni për të Drejtat Seksuale dhe Shëndetësore të Komuniteteve të Margjinalizuara MARGINI dhe Shoqata e Juristëve të Rinj të Maqedonisë, Komisioni i Parandalimit dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi konstatoi shqetësim të kryer nga autorja e tekstit, Elizabeta Najdoska Veliçkova, si dhe Atanas Veliçkov, Aleksandra Trnkovska dhe Petar Kolev, regjistrues të portaleve misli.mk, temite.mk dhe tribuna.mk të cilët e publikuan tekstin me përmbajtje shqetësuese.

Leave a Reply

Skip to content