KSZD

Тркалезна маса „Квалитетно образование за сите“ во Северна Македонија: заеднички напор на граѓанските организации

Неодамнешната тркалезна маса, организирана од „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“, означи значајна пресвртница во патувањето кон образовните реформи во Северна Македонија. Овој настан ги собра клучните претставници од граѓанските организации (ГО), потврдувајќи ја колективната посветеност за подигнување на образовните стандарди и инклузивноста.

Централно место во дискусиите на тркалезната маса беше сеопфатната анализа на Стратегијата за образование 2018 – 2025 година, како што е претставено во извештајот за мапирање. Овој извештај даде детален преглед на моменталниот статус на имплементација на стратегијата, фокусирајќи се на развојот и спроведувањето на инклузивен, мултикултурен образовен систем. Акцентот беше ставен на поттикнување на демократските вредности, почитување на човековите права, обезбедување родова еднаквост, почитување на различностите и зајакнување на етничката кохезија во образовната рамка.

Важна сесија на настанот беше длабинската анализа на родовата еднаквост во образованието во Северна Македонија. Оваа анализа ја нагласи важноста од постигнување родова еднаквост во образовниот сектор, истакнувајќи ги предизвиците и успесите во обезбедувањето еднакви можности и третман за сите родови. Дискусијата ја истакна потребата од системски промени за да се решат родовите предрасуди и стереотипи, залагајќи се за родово чувствителна наставна програма и средина што ги поддржува сите интереси и таленти на учениците.

Состанокот заврши во заеднички договор за инкорпорирање на согледувањата и препораките добиени од дискусиите во конечниот Извештај за мапирање.

Советот на Европа, во соработка со локалните граѓански организации и образовни експерти, демонстрира длабока посветеност на обезбедувањето достапно, висококвалитетно образование за секој поединец во земјата. Оваа заложба, особено кон промовирање на родовата еднаквост во образованието, е составен дел за градење на поправедно општество, усогласено со пошироките европски образовни стандарди и цели.

Проектот „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“ го спроведува Советот на Европа,  финансиран од Германија, а во соработка со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и ќе трае од декември 2022 година, до ноември 2025 година.

Leave a Reply

Skip to content