KSZD

KONSTATIM I DISKRIMINIMIT DIREKT NË BAZË TË ARSIMIT NGA GJYKATA THEMELORE PENALE SHKUP

Komisioni i parandalimit dhe i mbrojtjes nga diskriminimi ka konstatuar diskriminim të drejtpërdrejtë në bazë të arsimimit, të kryer nga Gjykata Themelore Penale Shkup në sferën e punës dhe marrëdhënieve të punës.

Në ankesën e parashtruar kundër Gjykatës Themelore Penale Shkup për diskriminim të drejtpërdrejtë në bazë të qasjes së pabarabartë në të drejtat e punës dhe statusin arsimor, parashtruesja M.B. thekson se edhe pse gjatë punësimit ka fituar shkallë më të lartë të aftësimit profesional, Gjykata si punëdhënës nuk ia ka njohur pikët e mjaftueshme të pagës sipas nivelit të arsimimit në bazë të nenit 67 paragrafi 2 të Ligjit për Shërbimin Gjyqësor.

Ajo, e pakënaqur me vendimin dhe pikët e dhëna, ka paraqitur ankim në Këshillin e Shërbimit Gjyqësor si organ kompetent për ushtrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shërbimit gjyqësor dhe për vendosjen në shkallë të dytë për ankesat dhe ankesat e vendimeve të marra nga organet gjyqësore. Në ankesë, parashtruesja ka përmendur prova dhe shembuj, të cilët tregojnë qartë se gjykatat e tjera kanë njohur pikë për arsimimin e fituar gjatë punësimit të punonjësve të tyre. Krahas pohimit të tyre, ata përmendin edhe paragrafin 1 të nenit 67 të LSHGJ, ku thuhet se me rastin e përcaktimit të pagës bazë të nëpunësit gjyqësor, vlerësohet niveli i duhur arsimor i përcaktuar me aktin për sistematizimin e vendeve të punës për vendin e punës ku është i vendosur nëpunësi, si dhe përvojën e tij të punës.

Duke shqyrtuar të gjitha pretendimet dhe dokumentet në ankesë dhe përgjigjen e Gjykatës, Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi miratoi mendimin se ndaj M.B. është bërë diskriminim i drejtpërdrejtë në bazë të statusit arsimor dhe kështu ajo u vendos në pozitë të pabarabartë në raport me nëpunësit e tjerë gjyqësorë që punonin në gjykata të tjera.

KPMD-ja udhëzon kryetarin e Gjykatës Themelore Penale Shkup që të eliminojë shkeljen e së drejtës për barazi me aktvendim të ri me të cilin do të përcaktohen pikët e nevojshme për vlerësimin e nivelit të duhur arsimor, nga dita kur nëpunësi ka kërkuar që pikët t’i jepen për një nivel arsimor të përshtatshëm. Nëse në afat prej 30 ditësh nga marrja e mendimit të KPMD-së, Gjykata nuk vepron sipas këtij rekomandimi, Komisioni paraqet kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje pranë gjykatës kompetente për kundërvajtje.

Këshilli i Shërbimit Gjyqësor është gjithashtu i obliguar të ndryshojë vendimin e tij me të cilin refuzohet ankesa e nëpunësit dhe plotësohet ankesa dhe të vërtetohet vendimi i kryetarit të Gjykatës Themelore Shkup 1, me të cilin nuk ia ka lejuar të drejtën e barazisë në vlerësimin e nivelit më të lartë të arsimit të marrë gjatë punësimit të nëpunësit. Këshilli i Shërbimit Gjyqësor është i detyruar t’u sigurojë anëtarëve të tij trajnimin dhe edukimin e duhur në lidhje me promovimin e barazisë, parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, në bashkëpunim me organizatat joqeveritare dhe të shoqërisë civile që punojnë në këtë fushë brenda 30 ditëve nga miratimi i këtij Mendimi.

Leave a Reply

Skip to content