KSZD

Утврдено вознемирување врз основа на политичко уверување од страна на градоначалникот на општина Долнени

По поднесена претставка од М. И. за сторена дискриминација од поранешниот градоначалник на општина Долнени, а по основ на политичко уверување во областа на работа и работни односи, Комисијата за спречување и заштита од дискиминација утврди вознемирување врз основа на политичко уверување.

Во претставката, подносителот, кој е вработен во општина Долнени на работно место советник – преведувач од албански на македонски и од македонски на албански јазик,  тврди дека во континуитет бил вознемируван, трпел притисоци и бил ставан во нееднаква положба во однос на останатите колеги од страна на тогашниот градоначалник на општината и за разлика од останатите колеги, во периодот кога на сила беа владините мерки за рестриктивно работење во државните органи, бил распореден работните задачи да ги извршува со физичко присуство. Заради превенирање на опасност по неговото и здравјето на неговото семејство, подносителот поднел приговор до работодавниот орган, на кој одговор добил по неколку месеци, односно по престанокот на вонредната состојба. Во наведениот период, подносителот на претставката непрекинато ги ивршувал работните задачи со физичко присуство, почитувајќи ја наредбата на градоначалникот, иако работодавниот орган бил должен работата да ја организира во согласност со член 3 став 14 од Одлуката за превентивни препораки за заштита на здравјето на населението од заразната болест Ковид-19,  донесена на 03.11.2020 година, од Владата на РСМ. Исто така, подносителот добил Решение со кое му се наложува работните обврски да ги извршува во општинската зграда во Долнени, на 9 километри оддалеченост од подрачната општинска зграда во Ропотово, каде дотогаш работел.

КСЗД побара од општина Долнени евиденција на вработените државни службеници во периодот на вонредната состојба, но истата не ја доби со образложение дека распоредот за извршување на работните задачи не е документ од трајна вредност и дека таквите распореди не ги чуваат. Во однос на работењето на општинската администрација во периодот на рестриктивните мерки, општината наведува дека подносителот бил задолжен работните обврски да ги извршува со физичко присуство, од интерес на тековните работи на општината и заради природата на неговата работа.

Земајќи ги предвид општите превентивни препораки од Одлуката  на Владата на РСМ, текот и принципот на одвивање на работниот процес да се организира преку работа во смени или од далечина (дома), како и природата на работните задачи на подносителот на претставката, се констатира дека тврдењата изнезени во одговорот на претставката не го оправдуваат различниот третман кон подносителот на претставката, а донесеното Решение за прераспределба е во спротивност со член 88 од Законот за општа управна постапка.

Од одговорот на претставката произлегува и контрадикторност во тврдењата на општина Долнени. Од една страна се наведува дека општината има континуирана потреба од преведувач во општинската зграда во н.м Ропотово, каде се носат актите на општината, а од друга страна го распределуваат преведувачот, односно подносителот на претставката во н.м Долнени каде работат само двајца вработени.

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација согласно своите законски надлежности, имајќи ги предвид фактите на случајот и приложената документација,

донесе препорака до општина Долнени во која е наведено:

Се препорачува на oпштина Долнени во насока на отстранување на повредите од стореното вознемирување, во рок од 30 дена да му овозможи на М. И. работните задачи да ги извршува во општинската подрачна канцеларија во н.м Ропотово, каде работел пред донесување на спорното Решение и за тоа писмено да ја извести Комисијата.

Доколку општина Долнени не постапи согласно оваа препорака, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, согласно своите надлежности од член 27 став 4 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, ќе поднесе барање за покренување на прекршочна постапка пред надлежен суд за прекршоци. 

Leave a Reply

Skip to content