KSZD

Почетна

  • КСЗД и Кабинетот на претседателот на РС Македонија потпишаа Меморандум за соработка

Последни новости

КСЗД и УНХЦР го зајакнуваат стратешкото партнерство со Меморандум за соработка

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Канцеларијата на Високиот комесар за бегалци при ООН (УНХЦР) потпишаа Меморандум за соработка со кој ќе го зајакнуваат нивното стратешко партнерство. Двете организации ќе продолжат да ги поддржуваат правата на лицата под мандат на УНХЦР во земјата, преку партнерство во заштитата, комуникацијата, доближувањето до заедницата, како и во трансформирањето на наративот за барателите на азил, бегалците, лицата под супсидијарна заштита и лицата под ризик од бездржавјанство. КСЗД се обврзува да реагира во случаи на дискриминација извршена врз овие лица и ќе се фокусира на унапредување на еднаквиот третман на сите поединци. КСЗД

Прочитајте повеќе »
Новости

Утврдено вознемирување врз основа на политичко уверување од страна на градоначалникот на општина Долнени

По поднесена претставка од М. И. за сторена дискриминација од поранешниот градоначалник на општина Долнени, а по основ на политичко уверување во областа на работа и работни односи, Комисијата за спречување и заштита од дискиминација утврди вознемирување врз основа на политичко уверување. Во претставката, подносителот, кој е вработен во општина Долнени на работно место советник – преведувач од албански на македонски и од македонски на албански јазик,  тврди дека во континуитет бил вознемируван, трпел притисоци и бил ставан во нееднаква положба во однос на останатите колеги од страна на тогашниот градоначалник на општината и за разлика од останатите колеги, во

Прочитајте повеќе »

Утврдено вознемирување врз основа на политичко уверување од страна на градоначалникот на општина Долнени

По поднесена претставка од К. И. за сторена дискриминација по основ на политичко уверување во областа на работа и работни односи од поранешниот градоначалник на Општина Долнени, Комисијата за спречување и заштита од дискиминација утврди вознемирување врз основа на политичко уверување. Согласно наводите од претставката, подносителот кој е вработен во општина Долнени на работно место самостоен референт тврди дека во континуитет бил вознемируван, трпел притисоци и бил ставан во нееднаква положба во однос на останатите колеги од страна на тогашниот градоначалник на општината во која бил вработен. Во претставката е наведено дека некоректното однесување од страна на градоначалникот кон подносителот,

Прочитајте повеќе »

КСЗД поведе постапка за заштита од дискриминацијата на верската група „Лев Тахор“

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) во согласност со член 21 став 1 од Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД), поведе постапка за заштита од дискриминација на верската групата „Лев Тахор“. Предметот се води по основ на потекло, религиско и верско уверување во областа на пристапот до добра и услуги. Со оглед на тоа што се работи за повеќекратни основи, овој случај се води според член 13 од ЗСЗД, како потежок облик на дискриминација.   КСЗД веќе направи увид и оствари средба со претставник на групата „Лев Тахор“ и утврди неколку прекршувања на Законот за спречување и заштита од дискриминација од

Прочитајте повеќе »

Вработена со вродена физичка попреченост дискриминирана од осново училиште во село Обршани, Општина Кривогаштани 

Вработена во ООУ „Јонче Смугрески“ во село Обршани, Општина Кривогаштани била директно дискриминирана врз основа на физичка попреченост во областа на работа и работни односи од страна на нејзиниот работодавач.  Таа преку полномошник адвокат поднесе претставка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во која се наведува дека таа е вработена како одделенски наставник во училиштето и е лице со вродена физичка попреченост и намалена работна способност од 50 отсто. Согласно природата на попреченоста, подносителката не може да извршува работни задачи поврзани со тежок физички напор, долго одење и седење во принудна положба.  Таа се обратила до Министерството за

Прочитајте повеќе »

Донесена општа препорака за десегрегација на децата Роми при упис во училиштата

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД),  постапи по претставка поднесена од Европскиот центар за правата на Ромите (ЕЦПР) од Брисел, а која се однесува на сегрегација по основ на етничка припадност и донесе општа препорака, која се однесува на локалните власти, директорите на училиштата, Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат. Во претставката се наведува дека станува збор за долготрајна и свесно планирана дискриминација врз дел од родителите и учениците од ромска етничка припадност во ООУ „Гоце Делчев“ во Штип, при нивниот упис во учебна година, при што во предметното училиште, учениците се распоредуваат во „етнички

Прочитајте повеќе »
Skip to content