KSZD

Почетна

Последни новости

Новости

8 април – Меѓународен ден на Ромите

Меѓународниот ден на Ромите се одбележува секоја година на 8-ми април, за да се слави и подигне свеста за ромската култура и историја, но и да се промовираат нивните права. Како една од најраспространетите етнички групи во светот, со население од над 12 милиони кои живеат во различни земји, Ромите имаат богато културно наследство, вклучувајќи традиционална музика, танц и раскажување приказни, како и уникатен јазик, ромски. Но, и покрај нивното културно богатство, Ромите долго време се соочуваат со дискриминација и прогон, вклучувајќи присилна асимилација, присилна миграција и геноцид. Во многу земји тие се маргинализирани и се соочуваат со сиромаштија, невработеност

Прочитајте повеќе »
Новости

КСЗД на студиска посета во Република Србија

Споделувањето на знаење и искуство со телата за еднаквост од регионот е од особено значење за Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Комисијата, во текот на три дневната студиска посета кај Повереникот за заштита на рамноправноста во Белград, Србија разговараше за водење стратешки судски постапки за случаи на дискриминација и нивното исклучително значење за унапредување на еднаквоста. Посета беше остварена и во Министерството за човекови и права на малцинствата, како и Мисијата на ОБСЕ во Србија. Дополнително, во текот на посетата, членот на КСЗД, Игор Јадровски, даде свој придонес на конференција

Прочитајте повеќе »
Новости

Јавен повик за граѓански организации за пријавување за обука за „Тестирање ситуација“, согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација.

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација објавува јавен повик насочен кон граѓанските организации за пријавување за обука за „Тестирање ситуација“. Комисијата, во насока на своите стратешки цели, ќе спроведе обука за граѓански организации која ќе има за цел да го прошири и  зајакне теоретското и практичното знаење во однос на „Тестирање ситуација“ како метод за докажување дискриминација, преку вклучување на организирани тестери кои делуваат во споредбена ситуација за да ја истражат појавата на дискриминација во различни предмети, процеси и области врз која било дискриминаторска основа. Согласно методологијата, обуката опфаќа теоретски сесии за концептот на тестирање на ситуацијата и презентација

Прочитајте повеќе »
Новости

Запознавање со механизмите за спречување и заштита од дискриминација

Комисијата за спречување и заштита од дискримнација, заедно со Мрежата за заштита од дисркиминација на 29 и 30 март,  спроведува обука за запознавање со механизмите за спречување и заштита од дискриминација, законската и институционалната рамка и спроведување на истата на локално ниво. Обуката се организира во рамки на проектот „Видливи, здружени и гласни – Акција за еднаквост и недискриминација преку учество и мултисекторска соработка“, спроведуван од страна на Коалицијата МАРГИНИ, Македонското здружение на млади правници, Хелсиншкиот комитет за човекови права, ЛАГ Вардар Леадер и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а во рамки на програмата Цивика Мобилитас. Обучувачи се

Прочитајте повеќе »
Новости

КСЗД со ОПШТА ПРЕПОРАКА кон МОН и Управата за извршување санкции за обезбедување задолжително образование во Воспитно-поправните установи и Казнено-поправните домови

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, постапувајќи по предмет поведен по службена должност, против Министерството за образование и наука и Управата за извршување на санкции, за сторена дискриминација кон децата кои се на издржување воспитно-поправна мерка во ВПД Тетово во пристап до задолжително образование врз основа на нивниот личен статус и, сегрегација на женските деца кои се на издржување воспитно-поправна мерка во ВПД Тетово врз основа на нивниот пол, донесе мислење со кое се утврдува директна продолжена дискриминација во пристап до задолжително образование, сторена од страна на Министерството за образование и наука.  Имено, КСЗД, во март 2022 г. забележа

Прочитајте повеќе »
Новости

Општа препорака за унапредување на правата на осудените лица од женски пол

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во согласност со законските  надлежности, а со цел унапредување на правата на осудените лица од женски пол, донесе Oпшта препорака со која, се препорачува Управата за извршување на санкции, во соработка со другите релевантни органи, а во насока на обезбедување на еднакво остварување на правото на прогресирање во установите на казнениот систем на сите осудени лица без разлика на нивниот пол, да подготват Акциски план со активности и извори на буџетирање за адаптирање, реконструкција или конструкција на установи од полуотворен и отворен вид за жени осуденички. Оваа потреба е нужно предизвикана од фактот

Прочитајте повеќе »
Skip to content