KSZD

KPMD: VAKSINIMI I DETYRUAR I FËMIJËVE SI KËRKESË PËR REGJISTRIMIN NË SHKOLLA FILLORE NUK PARAQET DISKRIMINIM NË ASNJË BAZË

Komisioni i Parandalimit dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi, duke vendosur për ankesën e parashtruan nga një prind për diskriminim në bazë të statusit të vaksinimit, përkatësisht statusit personal, ka vendosur që vaksinimi i detyrueshëm i fëmijëve si kusht për regjistrim në shkollat ​​fillore nuk përbën diskriminim në asnjë bazë.

Komisioni miratoi një rekomandim të përgjithshëm ku thuhet se ligjet, masat, rekomandimet dhe aktet e tjera përkatëse që synojnë parandalimin, trajtimin dhe kontrollin e situatës së sëmundjeve epidemike, endemike dhe sëmundje të tjera nuk përbëjnë shkelje të drejtës së individit për privatësi, të jetës së tij personale dhe familjare, si dhe të dinjitetit dhe reputacionit të tij/saj. Ato kanë për qëllim garantimin e mbrojtjes së të mirës publike dhe shëndetit publik të të gjithë qytetarëve, veçanërisht të fëmijëve. Konventa për të Drejtat e Fëmijës garanton “interesat më të mira të fëmijës” në të gjitha veprimet e saj në lidhje me fëmijët, qofshin ato të ndërmarra nga institucionet publike, gjykatat, organet qeverisëse apo legjislaturat. Për më tepër, në rastin VAVŘIČKA dhe të tjerët kundër Republikës Çeke (nr. 47621/13), GJEDNJ vë në dukje ekzistencën e një konsensusi të përgjithshëm se vaksinimi është një nga ndërhyrjet shëndetësore më të suksesshme dhe me kosto efektive dhe se çdo vend duhet synojnë arritjen e nivelit më të lartë të mundshëm të vaksinimit në mesin e popullatës

Me këtë rast, prindi ka bërë ankesë për diskriminim ndaj shkollës fillore komunale “Shën Kliment Ohridski” nga Shkupi. Shkolla refuzoi të regjistronte fëmijën e saj për mungesë konfirmimi se të gjitha vaksinat e detyrueshme të shkollës fillore ishin marrë. Parashtruesi citon artikuj në media në të cilat Ministria e Arsimit thotë se “asnjë fëmijë nuk duhet të lihet jashtë sistemit arsimor” dhe se Kushtetuta thotë se arsimi fillor është i detyrueshëm. Për më tepër, parashtruesi përmend si argument Raportin Vjetor të Avokatit të Popullit të vitit 2018, i cili në një rast tjetër të ngjashëm pretendon se është “jashtëzakonisht diskriminuese dhe kundër ligjit që shkolla të veprojë për shkak se ka refuzuar të regjistrohet në klasën e parë për faktin se fëmija nuk ishte i vaksinuar nga të gjitha vaksinat e detyrueshme”. Ajo gjithashtu thekson faktin se arsimi fillor është i detyrueshëm sipas Ligjit për arsimin fillor, se e drejta për arsim është universale në përputhje me një sërë dokumentesh dhe marrëveshjesh ndërkombëtare, si dhe citon një aktgjykim të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg ose çështja Salveti kundër Italisë (nr. 42197/98), duke argumentuar se vaksinimi i pavullnetshëm është në kundërshtim me nenin 8 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore.

Nga shkolla janë përgjigjur se Komisioni për regjistrimin e nxënësve në klasën e parë i themeluar në shkollë, në periudhën e regjistrimit për ngjarjen në fjalë, ka refuzuar regjistrimin e nxënësit duke u bazuar në mungesën e konfirmimit të vaksinave të detyrueshme. Vendimi i është njoftuar menjëherë prindit, pas së cilës prindi ka njoftuar shkollën se është kundër vaksinimit dhe se nuk do ta vaksinojë fëmijën e saj. Lidhur me këtë, theksohet se sipas nenit 46 paragrafit 2 të Ligjit për Arsimin Fillor, fëmija nuk mund të regjistrohet pa certifikatë për vaksinime të detyrueshme. Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka inspektuar punën dhe ka konstatuar se shkolla nuk ka vepruar në kundërshtim me normat ligjore.

Komisioni i Parandalimit dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi konsideron se në rastin konkret nuk ka shkelje të së drejtës për barazi, gjegjësisht shkolla fillore Shën. Kliment Ohridski nga Shkupi nuk ka bërë diskriminim në bazë të statusit personal ndaj parshtruesit në kuptim të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi. Shkolla fillore ka vepruar në përputhje me ligjin, masat dhe rekomandimet e organeve kompetente për mbrojtjen e shëndetit publik.

Leave a Reply

Skip to content